Koulutustausta

Olen koulutukseltani Kasvatustieteen tohtori, kasvatuspsykologi, kasvatustieteen maisteri, rehtori, psykologian, kasvatusaineiden ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja ja työkykykoordinaattori. Lisäksi olen suorittanut muun muassa lainsäädäntöön liittyviä opintoja, mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksen sekä koulutuspalvelujen tuotteistamiseen ja markkinointiin, prosessijohtamiseen, tunnejohtamiseen ja ratkaisukeskeiseen muutostyöskentelyyn liittyviä opintoja.  Opintojeni kokonaislaajuus on yli 500 opintoviikkoa. Alapuolelta löydät tarkempia tietoja opinnoistani. 

Kasvatustieteen tohtori


Väitöskirjani Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa tarkastettiin Oulun yliopistossa 6.2.2009. 


Tohtoriopintoihini sisältyy väitöskirjan lisäksi kasvatuspsykologian, lapsitutkimuksen ja tutkimustiedotuksen opintoja  sekä opintoja Pohjoismais-Balttialaisessa nuorisotutkimuksen tohtorinkoulutus- ja kehittämisohjelmassa. Tohtoriopintojeni sivuaineena tein kasvatuspsykologian syventävät opinnot.


Kasvatuspsykologi (KM)


Tein tohtoriopintoihini sisältyvät kasvatuspsykologian syventävät opinnot "pitkän kaavan mukaan".  Tohtoriopintojeni puitteissa tekemieni kasvatuspsykologian opintojen laajuus on 78 opintoviikkoa vaaditun 20 opintoviikon sijaan. Tein osana opintoja myös sivugradun ja harjoittelun, jotka eivät kuuluneet pakollisiin opintosuorituksiin. Sivugraduni aiheena oli "Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit - R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille". Kasvatuspsykologian syventävien opintojen kautta minulla on kasvatuspsykologin (KM) pätevyys.


Kasvatustieteen maisteri


Suoritin kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa 1991. Tutkintooni sisältyvät kasvatustieteen opintojen lisäksi psykologian, sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntatieteen aineopinnot. Maisteriopintoihini sisältyvät sosiaalipolitiikan opinnot suoritin Lapin yliopistossa. Kasvatustieteen pro gradu tutkielmani aiheena on "Meitä on nyt kolme - Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve".


Rehtori


Olen suorittanut Oulun yliopistossa Johtamisen ja opetushallinnon opinnot vuonna 2007. Opinnot antavat pätevyyden oppilaitoksen rehtorin tehtäviin ja muihin oppilaitosjohdon ja opetushallinnon työtehtäviin.  Opintoihin liittyvien kirjallisten töiden aiheina olivat mm.  pedagoginen johtaminen sekä opiskelijavalinnat ja opiskelija-arviointi ammatillisessa erityisopetuksessa.


Aineopettaja


Suoritin vuonna 1997 Oulun yliopistossa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat minulle pätevyyden kasvatusaineiden, psykologian ja yhteiskunnallisten aineiden opettajantehtäviin.  Suoritin opettajaopintoihin sisältyvät harjoittelut Oulun normaalikoulun lukiossa ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikössä. Opettajaopintoihini sisältyi lisäksi filosofian tunnin pitäminen Pyhäjoen lukiolaisille etäyhteydellä, videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvän päättötyöni tein aiheesta ”Auta minua tekemään itse — Oppijan itseohjautuvuus peruskoulun kasvatustavoitteena”.


Lainsäädäntöön liittyvät opinnot


Olen suorittanut vuosina 2019-2020 Itä-Suomen yliopistossa lainvalmistelun ja lainsäädännön tutkimuksen opintoja  ja 1987 Lapin yliopistossa julkisoikeuden opintoja avoimen yliopiston opintoina. 

Työkykykoordinaattori


Suoritin vuosina 2016-2017 ammatillisena täydennyskoulutuksena työkykykoordinaattorikoulutuksen. Koulutus antoi valmiuksia monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluohjaukseen ja heidän tarvitsemiensa palvelujen yhteensovittamiseen. Koulutuksen lopputyönä laadin työhön kuntouttavien palveluiden palvelukartan, jossa jäsennetään asiakkaalle ammatillisen kuntoutuksen eri vaiheissa tarjottavia palveluja ja sitä, mitkä tahot näitä palveluja tarjoavat. 


Mielenterveyden ensiapu 2 - Haavoittuva mieli - Tunnista ja tue


Mielenterveyden ensiapu 2 koulutus sisälso tietoa psyykkisistä oireista,. Sen tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja kohdata mielenterveyden ongelmia. Olen suorittanut myös Mielenterveyden ensiapu 2 - Haavoittuva mieli - Tunnista ja tue - koulutusten ohjaajakoulutuksen ja olen valmis toimimaan kouluttajana MTEA2 koulutuksissa. 


Muut opinnot


Olen suorittanut tutkintoihini sisältyvien opintojen lisäksi mm.  Koulutuspalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi -opintokokonaisuuden, kouluhallinnon tutkinnon, prosessijohtamisen, tunnejohtamisen ja ratkaisukeskeisen muutostyöskentelyn opintoja. Aiemmin olen osallistunut mm. tukihenkilö- ja tukioppilaskoulutuksiin sekä suorittanut perhepäivähoitajakurssin.