Kokemustausta

Minulla on kokemusta erilaisista asiantuntijapalveluihini liittyvistä tehtävistä 30 vuoden ajalta. Palvelujen substanssialueisiin kasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja työllisyyspalveluihin liittyvää kokemusta minulle on kertynyt 40 vuoden aikana monipuolisesti. Olen myös eri tehtäväalueiden ja alojen sisällä saanut työskennellä erilaisissa tehtävissä, mikä on mahdollistanut asioiden tarkastelun eri näkökulmista. 

Kouluttajakokemus

Olen viimeisten 30-vuoden aikana pitänyt yli 300 asiantuntijaluentoa, joiden kohderyhminä ovat olleet mm. kasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja työllisyyspalveluiden ammattilaiset. Vahvuutenani kouluttajana on teoriatiedon ja käytännön yhdistäminen ja vaikeidenkin asioiden esittäminen kuulijoille ymmärrettävällä tavalla konkreettisten esimerkkien avulla. 

Esimerkkejä pitämistäni luennoista


 • Yhdyspintojen ja monialaisen yhteistyön rakentaminen työllisyyden kentällä

 • Kuntouttava työtoiminta sosiaalipalveluna ja työllisyyspoliittisena toimenpiteenä

 • Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja monialaisissa palveluissa

 • Tunnemuistot ja psykososiaalinen hyvinvointi 
 • Toivo kaikkien voimavarana
 • Nuorten kohtaaminen ja tukeminen koulutuksen siirtymävaiheissa
 • Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen
 • Masennus ja siitä toipuminen kokemustiedon valossa
 • Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
 • Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy


Tarkemman erittelyn vuosina 1993-2022  pitämistäni luennoista löydät Esitelmät ja koulutukset sivulta

Tutkijakokemus


Vuosina 1994-2000  toimin viiden vuoden ajan päätoimisena tutkijana ja tutkimusassistenttina. Työhöni sisältyi tutkimuksen tekemistä, tutkimukseen pohjautuvien alustusten pitämistä, tutkimusraporttien ja -artikkeleiden kirjoittamista sekä tutkikusseminaarien järjestämistä.


Vuosina 2008-2015 työskentelin tutkimuspäällikkönä Ammattiopisto Luovissa. Työtehtäviini kuuluivat  Luovin tutkimustoiminnan koordinointi, tutkimusten ja selvitysten tekeminen ja muiden tekemien selvitysten ja opinnäytetöiden ohjaaminen. Keskeisenä osana työtäni tutkimuspäällikkönä oli tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi. Vuosina 2010-2018 toimin kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa tuotettiin tietoa EU päätöksenteon tueksi.


Tutkimustyön ohella olen käyttänyt tutkimusosaamistani myös muissa työtehtävissä mm. hyödyntämällä tilastotietoja tiedolla johtamisen välineinä monialaista yhteispalveluverkostoa johtaessani ja toimintaa edelleen kehittäessän. Oman tutkimustyöni lisäksi olen eri työtehtävien yhteydessä ohjannut yli 200 ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradututkielmaa. Lisäksi ole toiminut usean väitöskirjatyön vertaisarvioijana ja ollut mukana kahden väitöskirjatutkimuksen seurantaryhmässä. Tutkimusmenetelmien opetus sisältyi vastuualueisiini toimiessani opettajana yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja avoimessa korkeakoulussa,


Tutkimustyöhön liittyvänä vahvuutenani on analyyttinen ajattelu. Minulla on kokemusta sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen tekemisestä ja myös valmiiden tilastoaineistojen hyödyntämisestä. Vahvuutenani on myös sovituista aikatauluista kiinipitäminen. 

Konsultointikokemus


Eri työtehtäviini on sisältynyt niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin ohjausta ja neuvontaa. Eri työtehtävissä toimiessani muut työntekijät ovat pyytäneet minulta konsultaatioita muun muassa lainsäädäntöön ja laintulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaiden ja asiakkaita monialaisiin palveluiden ohjaavien tahojen konsultaatiot puolestaan ovat usein liittyneet asiakas- ja palveluohjaukseen.  


Konsultointiin liittyvänä vahvuutenani on laaja-alaisen koulutuksen ja kokemuksen luoma vahva perusta, laajat yhteistyöverkostot sekä helppo lähestyttävyys. 

Julkaisuihin liittyvä kokemus


Luovin tutkimuspäällikkönä toimiessani vastuualueeseeni sisältyi tutkimustyön ohella Luovin julkaisuitoiminnasta vastaaminen. Toimitin vuosina 2009-2013 seitsemän kirjaa, joista useimmissa toimin myös yhtenä kirjoittajista. Oma osuuteni kirjojen sisällöistä vaihteli yksittäisistä artikkeleista puoleen koko kirjan sisällöstä. 1993 toimitin Oulun yliopiston julkaisusarjassa ilmestyneen seminaariesityksiin pohjautuvan kirjan. Kirjojen lisäksi olen kirjoittanut useita kymmeniä artikkeleita eri julkaisuihin ja lehtiin sekä vapaamuotoisempia lehtikirjoituksia. 


Kirjallisessa tuotannossa vahvuutenani on selkeäkielisyys ja helppolukuisen tekstin tuottaminen. Analyyttisyyttä hyödyntäen osaan myös koota tekstejä eri lähteitä hyödyntäen. 


Työ-, tehtävä- ja asiantuntijuusalueet

Verkostotyö ja verkostojohtaminen


Olen viimeisten 25 vuoden ajan työskennellyt erilaisissa verkosto-organisaatioissa. 

 • 1997 tutkijana Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyössä toteutetussa Syrjäytyminen Oulussa tutkimushankkeessa 
 • 1998-2000 Nuorisotutkimusverkoston & Nuorisotutkimus2000 ohjelman apurahatutkijana 
 • 2001-2003 lehtorina ja vastaavana lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu)
 • 2003-2015 opiskelia-asiain päällikkönä, yksikön johtajana, rehtorina, pedagogisena johtajana ja tutkimuspäällikkönä Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa/ Ammatiopisto Luovissa (valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos)
 • 2015- verkostopäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalveluverkostossa. 


Vuodesta 2002 alkaen työtehviini on sisältynyt myös verkostojohtamista ja olen osallistunut verkosto-organisaatioiden kehittämiseen sekä paikallisella ja alueellisella että valtakunnallisella tasolla.


Ammatillinen kuntoutus ja työllistymisen edistäminen


Olen viimeisten 20 vuoden ajan työskennellyt erilaisissa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen edistämisen työtehtävissä:

 • opiskelijaasiainpäällikkönä Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa 2003-2004 
 • yksikönjohtajana Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa 2004-2006 
 • vt. rehtorina Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa 2005-2006
 • pedagogisena johtajana Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa/ Ammattiopisto Luovissa 2006-2008 
 • tutkimuspäällikkönä Ammattiopisto Luovissa 2008-2015 
 • verkostopäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalveluverkostossa marraskuusta 2015 alkaen . 


Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa/ Ammattiopisto Luovissa työskennellessäni asiakkaina olivat opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Työssäni tein yhteistyötä ammatillisen kuntoutuksen muiden toimijoiden, kuten sosiaali-, terveys. ja kuntoutus- ja TE-palveluiden sekä muiden koulutuksenjärjestäjien ja työnantajien kanssa. Työskentely ammatillisen kuntoutuksen kentällä ja yhteistyö ammatillisen kuntoutuksen eri toimijoiden kanssa on jatkunut siirryttyäni työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkostopäälliköksi. Eri työtehtävissä toimiessani olen selvittänyt mm. sitä, mitkä ovat ratkaisevia tekijöitä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja muiden vaikeammin työllistettävien henkilöiden työllistymisen edistämisessä ja työllistymisessä. Olen erikoistunut erityisesti mielenterveyskuntoutujien ammatilliseen kuntoutukseen, mihin liittyen olen pitänyt asiantuntijaluentoja ja toimittanut tietokirjoja.  


Sosiaali- ja terveydenhuollon työkokemus


Olen työurallani työskennellyt seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä:

 • Ikäihmisten palvelut; kylvettäjän tehtävät  Vihiluodon kansanterveystyön kuntainliiton vuodeosastolla ja lomittajan tehtävät Kunnalliskoti Vattumäen sairasosastolla, 1982-1983
 • Lastensuojelun työtehtävät; harjoittelija Kylliälän koulukoti kesä 1984 ja lastensuojelun tukihenkilö 1990-1995 
 • Vammaispalvelujen työtehtävät; kotiavustaja Invalidiliiton Oulun palvelutalo 1988 
 • Opiskeluhuollon työtehtävät; koulukuraattori Oulun kaupungin opetustoimi 1989-1990 ja opiskelija-asiain päällikkö Merikosken ammatillinen koulutuskeskus 2003-2004


Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä toimimisen lisäksi yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on ollut olennainen osa työtäni niin Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa/Ammattiopisto Luovissa työskennellessäni 2003-2015, että myös nykyisessä työssäni Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostopäällikkönä. Verkostopäällikkönä koordinoin TYPin asiakkaille Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan alueella tarjottavia palveluja. Erityisesti asiakkuuden alkuvaiheessa painopiste on useimmiten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös verkostossa TYP-työtä tekevistä suurimman ryhmän muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Vuoden 2021 alusta alkaen olen ollut tiiviisti mukana mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja työkyvyn tuen palveluiden kehittämisessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. 


Sosiaali- ja terveysalan, ammatillisen kuntoutuksen ja kasvatusalan eri työtehtävissä toimiessani mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat painottuneet. Lastensuojelun asiakkaat kuuluvat mielenterveyden häiriöiden riskiryhmään. Psykososiaalisen tuen tarpeet nuosivat esille myös koulukuraattorina ja opetusalan eri työtehtävissä toimiessani sekä nykyisessä työssäni työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. Vuosina 2009-2013 toimitin kolme mielenterveyteen liittyvää tietokirjaa ja mielenterveys oli myös yksi toimittamani Mun tarina-kirjan aihealueista. Työni kautta olen verkostoitunut myös mielenterveysyhdistysten kanssa ja teen yhteistyötä mielenterveysyhdistysten kanssa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Toimin Mielenvireys ry:n puheenjohtajana ja Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana sekä maakunnallisen Pohjois-Pohjanmaan mielenterveys- ja päihdejärjestöverkoston toisena veturina. 


Kasvatusalan työkokemus


Olen viimeisten reilun 40 vuoden aikana työskennellyt kasvatusalan eri työtehtävissä:

 • Leikinohjaus: Mannerheimin Lastensuojeluliiton leikkikenttä ja Haapaveden kunta Kytökylän leikkikenttä 1980-1981
 • Päivähoito: yksityiset perheet 1981-1982
 • Kerho-ohjaus: kerho-ohjaajan tehtävät Oulun kaupunki  nuorisotoimi 1984-1985
 • Peruskoulun ala-aste: luokanopettajan tehtävät Oulu, Kempele, Kiiminki, useita jaksoja, yhteensä noin 2 vuotta 1988-1994
 • Toisen asteen koulutus: psykologian ja kasvatusaineiden opetus nuorisotyöntekijä- ja lähihoitajaopiskelijoille Oulun sosiaalialan oppilaitoksessa ja Haapaveden opistolla,useita jaksoja, yhteensä n. vuosi vuosina  1989-2002.
 • Aikuiskoulutus Ammattiopisto Luovi ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden yksikkö, useita jaksoja/ useampia satoja tunteja vuosina 2001-2015.

 • Ammattikorkeakouluopetus: kasvatustieteellisten, psykologisten ja yhteiskunnallisten aineiden opetus sosiaalialan, terveydenhuollon ja nuorisotyön opiskelijoille Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, useita jaksoja yhteensä noin 2,5 vuotta vuosina 1997-2002
 • Yliopisto-opetus: Oulun ja Lapin yliopistot ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, useita jaksoja, yhteensä noin 3 vuotta vuosina 1992-2017
 • Asiantuntijaluennot: yli 300 asiantuntijaluentoa, joista osa englanniksi, kasvatus -, sosiaali- ja terveyden-huoltoalan lisä- ja täydennyskoulutus + muut toimeksiannot.

 • Opiskeluhuollon työtehtävät: Oulun kaupungin opetustoimi  1989-1990 ja Merikosken ammatillinen koulutuskeskus 2003-2004
 • Oppilaitosjohdon tehtävät: Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden koulutusyksikkö ja Merikosken ammatillinen koulutuskeskus/ Ammattiopisto Luovi 2002-2015.


Monipuolinen kokemustausta on avannut minulle näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. Toisaalta toimiminen saman koulutusasteen sisällä eri työtehtävissä on antanut mahdollisuuden tarkastella asioita eri näkökulmista ja auttanut ymmärtämään eri toimijoiden näkökulmia. Työskentely eri työtehtävissä on vahvistanut moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liityvää asiantuntemustani. Myös yksi toimittamistani tietokirjoista käsittelee perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.