Koulutuspalvelut


Tarjoamieni koulutuspalvelujen perustana on kokemus yli 300 asiantuntija-alustuksen/-luennon pitämisestä. Olen kokenut ja karismaattinen luennoitsija. Erityisesti olen saanut koulutuksiin osallistujilta kiitosta konkreettien esimerkkien käytöstä, joka tekee vaikeatkin asiat helposti ymmärrettäviksi ja lähestyttäviksi. Yhdistän luennoissani teorin käytäntöön hyödyntäen sekä laaja-alaisia opintojani että monipuolista käytännönkokemusta. 


Koulutuksia toteutan lähi-, etä- ja hybridimallilla. Kyse voi olla tapahtumaan tai webinaariin sisältyvästä lyhyemmästä alustuksesta, yksittäisestä koulutuspäivästä tai laajemmasta, useita koulutuskertoja sisältävästä kokonaisuudesta. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös työryhmätyöskentelyä ja/tai koulutukseen osallistujien konsultaatioita. Pääsääntöisesti koulutukset ovat tietylle kohderyhmälle räätälöityjä tilauskoulutuksia, mutta  järjestän myös kaikille avoimia koulutuksia. Koulutusteni kohdejoukkona ovat muun muassa kasvatuksen, sosiaali- ja  terveydenhuoltoalan sekä työllisyyspalveluiden ammattilaiset, mutta monet koulutuskokonaisuuksista soveltuvat myös muille kohderyhmille.


Alla on esimerkkejä koulutusaiheista.Olen jakanut koulutukset niiden sisältöjen perusteella johtamiseen liittyviin koulutuksiin, asiakkaan kohtaamiseen liitttyviin koulutuksiin ja auttamistyöhön liittyviin koulutuksiin. Tarkempaa tietoa eri koulutusaiheista löydät Esimerkkejä koulutusaiheista sivulta. Vinkkejä mahdollisista koulutusaiheista saat myös tutustumalla Esitelmät ja koulutukset sivuun, josta löytyvät tiedot 30 vuoden aikana pitämistäni esitelmistä ja koulutuksista. 

Esimerkkejä koulutusaiheista

Asiakkaan

kohtaaminen

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen

Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Nämä tarpeet nousevat esiin muun muassa mielenterveyskuntoutujien kanssa toimitatessa, mutta ne ovat keskeisiä yleisemminkin asiakastyössä ja siinä, miten kohtaamme asiakkaan. Olen eri työtehtävissä ja myös tutkimuksissani törmännyt siihen, etteivät asiakkaat aina tule kohdatuksia. Monet asiakkaat ovat kertoneet, miten he ovat joutuneet turhaan etsimään palveluja itselleen. He ovat joutuneet soittamaan useisiin paikkoihin vain saadakseen kuulla, ettei asiakkaan asia kuulu kyseiselle taholle, sen sijaan että asiakas olisi ohjattu oikeaan paikkaan. Asiakaslähtöisyys liittyykin asiakas- ja palveluohjaukseen, mutta myös siihen, miten asiakas kohdataan palveluissa, hänen palvelutarpeensa tunnistetaan ja näihin tarpeisiin vastataan. Koulutuksessa pureudutaan siihen, mitä asiakaslähtöisyys on sekä miten ammattilainen voi kohdata haasteellisenkin asiakkaan ja saada vietyä hänen asioitaan eteenpäin. 

Syrjäytymisen ehkäisy sekä kasvun ja osallisuuden tukeminen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi yhteiskuntapolitiikan keskeisistä haasteista. Aiheen ympärille on koottu kehittämishankkeita ja se on yksi useiden palvelujen tavoitteista. Syrjäytymisen riskit koskettavat myös muita ikäryhmiä kuin nuoria, vaikka nuorten kohdalla riski onkin korostunut. Syrjäytymisen sijaan eri tilanteissa tulisi puhua pikemminkin syrjäytymisvaarasta ja kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat keskisiä tekijöitä erilaisista haasteista selviytymisessä. Koulutus antaa koulutukseen osallistujille välineitä syrjäytymisen riskien tunnistamiseen, syrjäytymisvaarassa olevan kohtaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Koulutuksessa siirretään näkökulmaa ongelmista siihen, miten niistä huolimatta voidaan selviytyä ja mitkä ovat keskeisiä tekijöitä selviytymisessä. Niin kauan kuin on elämää on myös mahdollisuus selviytyä haasteellisistakin tilanteista.

Tunnemuistot ja niiden merkitys ihmissuhdetyössä

Tunnemuistot ovat ihmisten pysyvimpiä muistoja ja vaikuttavat merkittävästi ihmisten toimintaan eri tilanteissa. Asiakkaiden käyttäytymistä voivat säädellä aiempiin kokemuksiin pohjautuvat negatiiviset tunnemuistot ja niihin liittyvät tunnelukot. Toisaalta tunnemuistot voivat vaikuttaa myös ammattilaisen toimintaan ja siihen, miten hän tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeet ja toimii asiakaspalvelutilanteissa. Sama pätee myös kokemusasiantutnijatoimintaan. Kun omien muistojen kanssa ollaan sinut, ne ovat niin ammattilaiselle kuin myös kokemusasiantuntijalle voimavara, joka auttaa ymmärtämään asiakkaan kokemuksia. Mikäli muistojen kanssa ei olla sinut, ei asiakkaan kokemukselle välttämättä jää tilaa auttajan keskittyessä omiin kokemuksiinsa. Koulutuksen tavoitteena on antaa ammattilaisille välineitä tunnistaa asiakkaiden tunnemuistoja ja niihin liittyviä käyttäytymismalleja. oisaalta tavoitteena on, että ammattilaiset tunnistavat omat tunnemuistonsa ja sen, miten ne voivat vaikuttaa heidän omaan toimintaansa. Koulutuksessa käsitellään myös sitä, miten tunnemuistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Psykososiaalinen hyvinvointi ja toivon ylläpitäminen

Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin haasteet ovat nykyisin yleisin ennen aikaisen eläköitymisen peruste. Myös sairauslomista suuri osa on mielenterveysperustaisia. Yhtenä syynä tähän ovat toimintaympäristön nopeat muutokset, joita on vaikea hallita. Toisaalta mielenhyvinvointia heikentää sosiaalisten verkostojen heikentyminen ja sosiaalisen tuen mahdollisuuksien puute. Tutkimusten mukaan esimerkiksi nuorten eläköityminen mielenterveyden häiriöiden perusteella olisi usein vältettävissä. Oikea-aikaisella psykososiaalisella tuella psyykkinen sairastuminen voitaisiin monessa tapauksessa välttää jopa kokonaan.Koulutuksessa pureudutaan lisääntyneen psyykkisen pahoinvoinnin syihin, mutta ennen kaikkea siihen, miten psykososiaalista hyvinvointia voidaan edistää ja toivoa ylläpitää. Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistujille keinoja tunnistaa psykososiaalisen hyvinvoinnin riskejä ja tukea psykososiaalista hyvinvointia. Olennaista on, miten herättää ja ylläpitää toivoa haaasteellisissakin tilanteissa.

Auttamistyö

Palveluintegraatio, monialaiset palvelut ja verkostoyhteistyö

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä tavoitteena on palveluintegraatio. Palveluintegraation merkitys korostuu, kun puhutaan paljon palveluita tarvitsevista asiakkaista. Mikäli heidän tarvitsemiaan palveluita ei soviteta yhteen, ovat eri palvelut pahimmassa tapauksessa päällekkäisiä tai niiden tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään, niin ettei kukaan saavuta tavoitteitaan. Riskinä on myös asiakkaan putoaminen palvelujen väliin ja jääminen vaille tarvitsemaansa apua, kunnes jotakin on pakko tehdä. Palvelujen yhteensovittamisen hyötynä on lisääntynyt asiakastyytyväisyys, kun asiakas ei joudu kertomaan samoja asioita yhä uudelleen eri ammattilaisille. Palveluintegraatio ja palvelujen yhteensovittaminen lisää myös palvelujen oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Ajoissa annettu apu on vaikuttavinta. Kun palveluintegraation avulla painopistettä saadaan siirrettyä varhaiseen tukeen ja pystytään välttämään palvelujen päällekkäisyys, lisää se myös palvelujen kustannustehokkuutta.

Asiakastietojen käsittely ja tietosuoja monialaisissa palveluissa

Tietosuoja nähdään usein moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön esteenä. Äärimmilleen vietynä kaikesta tiedonvaihdosta pidättäydytään. Tällöin tietojen siirto eri ammattilaisten välillä jää asiakkaan vastuulle. Ammattilaiset voivat myös jäädä vaille työssään tarvitsemaa tietoa. Tiedon puutteet voivat johtaa samojen tutkimusten tekemiseen toistuvasti. Ne voivat johtaa myös asiakkaan avun saamisen pitkittymiseen, kun ammattilaisen on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta. Tiedonkulun puutteet hankaloittavat myös asiakkaan tarvitsemien palvelujen yhteensovittamista. Tietosuojasta on toki tärkeää pitää kiinni. Siihen liittyvät väärinkäsitykset ja tiedonpuute kuitenkin estävät osaltaan asiakaslähtöistä palvelua. Koulutus antaa monialaista yhteistyötä tekeville ammattilaisille valmiuksia asiakastietojen käsittelyyn säädökset ja tietoturva huomioiden, mutta samalla asiakaslähtöisesti.

Ammatillinen kuntoutus ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen

2000-luvulla osatyökykyisyys ei tarkoita enää automaattista eläköitymistä. Sen sijaan lähtökohtana on olemassa oleva työkyky ja sen tukeminen niin, että mahdollisimman monet voisivat tehdä työkykyään vastaavaa työtä. Useimmiten työllistymisen edellyttää kuitenkin ensin asiakkaan työhön kuntouttamista. Onnistuakseen ammatillisen kuntoutuksen tulee olla tavoitesuunatutunutta ja edetä porras portaalta kohti työmarkkinoita. Oleellista on myös, että asiakkaalle tarjottavat palvelut vastaavat asiakkaan palvelutarvetta ja tukevat kuntoutumista. Tämän lisäksi avainasemassa on kuntoutujan saama tuki ja ohjaus kuntoutumisessaan. Koulutus antaa ammatillisen kuntoutuksen eri työtehtävissä toimiville keinoja ammatillisen kuntoutumisen eri vaiheiden tunnistamiseen ja asiakkaan työllistymisen tavoitteelliseen tukemiseen. Koulutus voidaan räätälöidä keskittyen tiettyihin palveluihin, esimerkiksi kuntouttava työtoiminta tai sosiaalinen kuntoutus ja niiden rooliin työllistymisen edistämisessä. Koulutuksessa voidaan lähestyä ammatillista kuntoutusta ja työllistymisen edistämistä myös laaja-alaisemmin niiden avaintekijöihin keskittyen. 

Johtaminen

Muutosjohtaminen

Muutostilanteissa ihmisillä on usein mielessään kysymys siitä, miten itselle käy ja mitä muutos tarkoittaa omalla kohdalla. Tämä voi saada heidät pitämään kiinni vanhoista toimintamalleista. Tähän voidaan törmätä niin lainsäädännön muutosten kuin organisaatiomuutostenkin yhteydessä. Vaikka muutoksesta puhutaan, toimitaan käytännössä aivan samoin kuin ennenkin. Koulutuksessa pureudutaan siihen, miten johtaa  muutosta ratkaisukeskeisesti huomioiden sekä se, mitä asioita tulee säilyttää muutoksessa että ne asiat, joita tulee muuttaa.  Koulutuksessa annetaan myös konkreetteja keinoja muutoksen eteenpäin viemiseksi sekä muutoksen jarrujen tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Koulutus räätälöidään yhteistyölssä tilaajan kanssa huomioiden koulutuksen kohderyhmä ja muutoksen konteksti.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen merkitys organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä on korostunut nopeasti muuttuvasssa maailmassa. Tietoa kerätään päätöksenteon tueksi niin EU-tasolla ja kansallisesti kuin yksittäisten organisaatioiden tasollakin. Tiedon avulla hahmotetaan kehitystrendejä, ennakoidaan tulevaa ja tunnistetaan kehittämiskohteita.Myös eri käytänteiden analysointi ja vertailu ovat osa tiedolla johtamista. Koulutus tukee tiedon hyödyntämistä toiminnan suunnittelussa, seurannassa, päätöksenteossa ja kehittämistyössä. Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa kehittämiskohteita/-mahdollisuuksia, asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Laajemman kohderyhmän osalta koulutus lisää ymmärrystä siitä, miksi seurantaa tarvitaan ja mihin kehittämistoimenpiteet perustuvat ja mitä ovat niiden tavoitteet.

Verkostojohtaminen

Verkostotyö on luottamukseen, vastavuoroisuuteen ja yhdessä toimimiseen perustuvaa yhteistyötä, jota tehdään yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välillä. Verkostoja tarvitaan muun muassa tilanteissa, joissa halutaan vastata kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin ja kehittää uusia toimintatapoja ja palveluja. Verkostoyhteistyön ja -johtamisen haasteena on, että toimijat voivat yhdessä toimimisen sijaan pidättäytyä oman organisaation tai ammattiryhmän näkökulmassa. Tämänkaltaisiin tilanteisiin voidaan törmätä tilanteissa, joissa eri yksiköistä muodostetaan yksi organisaatio ja täytyy löytää toiminnalle yhteinen sävel. Verkostoyhteistyön haasteisiin törmätään myös, kun tehdään verkostoyhteistyötä eri organisaatioiden kesken ja joudutaan hakemaan tasapainoa siihen, miten sovittaa yhteen organisaatioiden omat toimintakulttuurit ja -tavat ja toimiminen yhdessä. Koulutuksessa pureudutaan verkostojohtamisen ja verkostoyhteistyön haasteisiin, mutta myös siihen, miten yhteisten toimintatapojen syntymistä verkostossa ja verkostoyhteistyötä voidaan edistää.


Palautteita

Anna-Liisa on kokenut ja karismaattinen luennoitsija, jonka luennoista osallistujat kokevat saaneensa työkaluja arjen haasteisiin opetusalalla. 

- Edumar


Lämmin kiitos eilisestä. Vilkaistuani nopeasti palautteita voin todeta, että palaute oli hyvin myönteistä.

- Maija A.


Todella tarpeellinen ja mielenkiintoinen koulutus, johon kaikkien kynnelle kykenevien tulisi osallistua.

- Inkeri, H.

Anna-Liisa oli mainio. Kokeneille tuli paljon uutta tietoa ja uusia ideoita ja erilaista näkökulmaa. Käytännönläheisiä neuvoja otettiin heti käytäntään.

- Sataedu ammattiopisto


Kiitos selkeästä puheenvuorosta eilisessä Kuntouttavan työtoiminnan 2021 seminaarissa.

- Josefiina V.


Pidit meille syksyllä 2021 erinomaiset koulutustilaisuudet asiakastietojen käsittelyyn liittyen .

- Suvi, H.


Olen ollut kuulemassa Anna-Liisaa monesti. Kokemusta, koulutusta, osaamista, tietotaitoa, kykyä kiteyttää ja avata kuulijalle vaikeitakin asioita arkijärkeen sopivasti, arjen ymmärrystä.

- Sari V.


Suuret kiitokset sinulle loistavasta luennosta! Raikas ja ihmisläheinen puheenvuoro.

- Leena K.


Kiitos perjantain tietopaketista! Tuli hurjasti uutta asiaa.

- Katja, I.

Ota yhteyttä


Jos haluat tehdä luentopyynnön tai pyytää tarjousta koulutuksen järjestämisestä, soita, laita sähköpostia tai laita yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella. Jos tilaisuuden ajankohta on jo tiedossa, kerro se,  jotta voin tarkistaa, onko kyseinen ajankohta mahdollinen. Ajankohdan lisäksi kerro lyhyesti, millaisesta koulutuksesta on kyse (kohdejoukko, koulutuksen kesto, aihealue, muut koulutusta koskevat toiveet). Teen koulutustarjouksen toiveesi huomioiden. 


 
 
 
 
unsplash